Mijn flow actief Mijn flow
Flow slogan
Nieuws actief Nieuws

Klachtenregeling
Flow Accountants BV

Inleiding

Flow Accountants B.V. hecht aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing.

 

Telefonisch oplossen klacht

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost; wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak. Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kun u contact opnemen met mevrouw Jolien Bettonviel AA. Mocht het haar functioneren betreffen dan kunt u vragen naar de heer Johan Franken AA.

 

Formele schriftelijke klachtenprocedure

Is uw probleem met alleen een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het formulier dat u vanaf onze website kunt downloaden u kunt het ingevulde formulier daarna verzenden ter attentie van mevrouw Jolien Bettonviel AA. Is mevrouw Jolien Bettonviel AA zelf bij de kwestie betrokken, dan wordt u verzocht het formulier te zenden ter attentie van de heer Johan Franken AA.

Overigens kunt u er ook voor kiezen om de klacht telefonisch door te geven aan een van onze medewerkers. Vermeld daarbij nadrukkelijk dat u de klacht wil laten behandelen via de officiële klachtenprocedure. De medewerker zal dan het klachtenformulier tijdens het telefoongesprek invullen; u ontvangt hiervan twee kopieën. We verzoeken u één  exemplaar ondertekend te retourneren.   

 

Verloop procedure

De gang van zaken is daarna als volgt: Mevrouw Jolien Bettonviel AA c.q. de heer Johan Franken AA zal uw klacht zo spoedig behandelen en met u en de andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het hem/haar niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan zal hij in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van uw klacht bevestigen. In de meeste gevallen zal hij/zij ook contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kan u worden gevraagd om een nadere toelichting te geven of verdere informatie te vertstrekken.
Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. 


Overige aspecten klachtenregeling

Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan. In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht wordt daarom uw toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan deze eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

Tot slot: indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en onze uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren.


We hopen op een goede verdere relatie en samenwerking.
 


 

De directie van Flow Accountants B.V.

 

 

 

Klachtenformulier

 

 


* Mevrouw Jolien Bettonviel AA is bij Flow Accountants B.V. aangewezen als verantwoordelijke voor de kwaliteitsaspecten van de organisatie, en uit dien hoofde ook het 1e aanspreekpunt voor de behandeling van klachten.

Afspraak maken? Bel ons!
Afspraakknop
033 445 17 00
033 445 17 00